82,595 Reputation

10 yesterday
15 2 days ago
10 Nov 5
10 Nov 4
20 Nov 1
10 Oct 30
20 Oct 28
35 Oct 27
35 Oct 26
10 Oct 25
15 Oct 24
30 Oct 23
10 Oct 22
20 Oct 21
35 Oct 20
0 Oct 17
10 Oct 16
30 Oct 15
10 Oct 12
20 Oct 9
25 Oct 8
20 Oct 7
10 Oct 6
45 Oct 4
30 Oct 3
35 Oct 2
20 Sep 30
10 Sep 28
10 Sep 27
10 Sep 25