3,145 Reputation

15 yesterday
15 Dec 2
15 Nov 29
10 Nov 16
10 Nov 15
10 Nov 14
10 Oct 26
10 Oct 24
10 Oct 23
10 Oct 4
10 Sep 24
10 Sep 12
10 Sep 11
10 Sep 6
20 Sep 4
25 Aug 28
35 Aug 26
10 Aug 9
10 Jul 30
10 Jul 23
10 Jul 15
10 Jul 8
10 Jul 4
15 Jun 24
10 Jun 17
35 Jun 13
-50 May 25
10 May 22
10 May 10
10 May 6